Bine ati venit pe site-ul Proiectului "Acreditare Erasmus+" de la  Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăuceşti - jud. Iasi!
Diseminare
Home Despre proiect Echipa de proiect Mobilităţi Activităţi Schimburi culturale Diseminare Contact
 
     

PLAN DE DISEMINARE

 

 

 a Proiectului de Acreditarea Erasmus+ cu numărul RO01-KA120-SCH-000044014, pentru perioada 2021 - 2027

     

 

Web Solutions for the Classroom

       Vineri, 3 martie 2023, prof. Neculai Juncă a prezentat in cadrul Consiliului Profesoral de la Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești, materialul Web Solutions for the Classroom realizat in urma participării in perioada 20 -25.02.2023 la mobilitatea de la Barcelona, organizată la Europass Teacher Academy. Domnul director adjunct, prof dr. Iulian Ghercă a adus o serie de completări, de precizări, legate de Proiectul de Acreditare.

   
     
   

Comunicat de presă

 
     
   

Schimb de experiență internațional

 

 

       Vineri, 25 februarie 2023, la sediul Europass Teacher Academy din Barcelona a avut loc o intalnire de lucru intre participanți din cadrul unor proiecte Erasmus+, din diverse țări. Organizatorii au promovat conexiunile profesionale intre cadrele didactice cu experiențe și medii diverse, din țări cu sisteme de invățămant diferite, fiind incurajate colaborarea semnificativă și schimburile fructuoase de informații și exemple de bună practică. Din partea Liceului Teoretic Bogdan vodă au participat prof. Monica Tudorache și prof. Neculai Juncă și au oferit informații despre modul de coordonare a Proiectelor Erasmus, despre site-ul școlii și despre modul de organizare a echipei de proiect din școala noastră. Profesorii din Italia au manifestat un interes deosebit pentru schimburi de experiență in acest domeniut. Activitatea a contribuit la promovarea Proiectului de Acreditare, la o bună imagine a unității noastre și la creșterea gradului de internaționalizare a acesteia.

   

 

     
   

Acreditare și indeplinirea primelor obiective.
Mobilitățile primului an

 

 

      Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa intr-un mod continuu in cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare in cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.
    Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaborează un plan de punere in aplicare a unor activități de mobilitate de inaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gandi strategic dezvoltarea.
[...]
 

   

 Prof. dr. Iulian Ghercă, Repere cultural-educaționale, Nr. 9, p. 19

     

 

   

Comunicatul ISJ Iași
18 noi acreditări Erasmus+ pentru instituțiile educaționale ieșene

 

 

         După publicarea listei cu rezultatele selecției pentru Acreditarea Erasmus in domeniile educație școlară, formare profesională și educația adulților, din jud. Iași toate candidaturile instituțiilor educaționale ieșene au fost aprobate

         Cele 13 acreditări de la educație școlară au fost obținute de: Colegiul National "Costache Negruzzi", Liceul Tehnologic Economic de Turism, Scoala Gimnaziala "Ionel Teodoreanu", Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", Școala Gimnazială "Ion Simionescu", Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida", Liceul Teoretic "Miron Costin", Școala Gimnazială Nr.1, Comarna, Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu", Școala Primară "Hansel und Gretel", Școala Gimnazială "I. Cantacuzino" Pașcani, Liceul Teoretic "Bogdan Vodă" Hălăucești, Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu". [...]

     

 

   

Acreditarea Erasmus -
o provocare majoră pentru școala noastră

 

 

Director adj., prof.dr. Iulian Ghercă
Liceul Teoretic Bogdan Vodă Hălăucești

De mai bine de patru ani, unul dintre obiectivele majore ale Liceulului Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești este acela de creștere a gradului de internaționalizare a școlii noastre și racordarea acesteia la tendințele educaționale actuale. In vederea indeplinirii acestui obiectiv, un sprijin major a fost programul Erasmus+[1]. Noul program (2021-2027) iși propune să fie și mai incluziv, mai accesibil și mai sustenabil. Printre obiectivele importante se numără sprijinirea tranziției digitale in cadrul invățămantului european și contribuția la construirea Spațiului european al educației. Pentru a atinge aceste obiective, noul program a fost conceput astfel incat organizațiile să poată avea acces mai ușor ca niciodată[2]

Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa intr-un mod continuu in cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, oferindu-le anual acces simplificat la finanțare in cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

 

 

Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația aplicantă este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung. Pentru aceasta, organizația candidată elaboreaza un plan de punere in aplicare a unor activități de mobilitate de inaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu de a-și gandi strategic dezvoltarea[3].

          Acreditarea Erasmus este un nou mod de a accesa activitățile de mobilitate (KA1) din cadrul noului program, le oferă organizațiilor acces la oportunități de mobilitate in scop educațional in cadrul acțiunii-cheie 1 a programului. Acțiunea-cheie 1 sprijină organizațiile in ceea ce privește furnizarea de oportunități de dezvoltare profesională și personală pentru cursanți, profesori, formatori și alte categorii de personal din domeniul educației. Fiecare acreditare Erasmus acoperă unul dintre cele trei domenii de studiu: 

-   EDUCAȚIA ADULȚILOR - Inclusiv educația formală, informală și non-formală a adulților;

-   EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ - Inclusiv educația și formarea profesională inițială și continuă, precum și invățarea la locul de muncă in toate formele sale;

-   EDUCAȚIA ȘCOLARĂ - Inclusiv invățămantul  preșcolar, primar și secundar.

Printre cele mai mari avantaje ale acreditării:

-   FINANȚARE STABILĂ;

-   ELABORAREA PROPRIEI STRATEGII;

-   INVESTIȚII IN VIITOR;

-   OPORTUNITĂȚI DE CREȘTERE ȘI DE EXPLORARE[4].

In cadrul școlii noastre s-a format o echipă care a avut ca scop completarea și depunerea formularului de acreditare in vederea obținerii finanțării prin programul Erasmus+ in vederea formării in următorii patru ani a unui număr de 32 de profesori din instituția noastră  in cadrul unor programe de formare internaționale din domeniul educației. Constituirea echipei de lucru s-a realizat prin decizia doamnei director prof. Lidia Mihaela Neculăeș și a fost formată din cadre didactice care au o experiență in domeniul proiectelor europene Erasmus+: prof. Iulian Ghercă (coordonator), prof. Monica Tudorache, prof. Aissa Ana-Maria Neculăeș și prof. Neculai Juncă.

In vederea stabilirii obiectivelor și direcțiilor de formare a cadrelor didactice, s-a avut in vedere nevoile de formare a acestora exprimate prin chestionare și in cadrul unor discuții - menționate și in documentul de prognoză realizat la nivelul instituției Planul Instituțional de Dezvoltare a școlii pentru perioada 2019-2024. Dar in primul rand, s-a avut in vedere identificarea unor nevoi de bază care trebuie rezolvate pentru a crește gradul de atractivitate a actului educațional, a eficienței și eficacității acestuia in beneficiul elevilor noștri.

Existența unei comunicări eficiente atat la nivel intrainstituținal, cat și al comunității locale, prin intermediul parteneriatelor și proiectelor, in cadrul a numeroase activități extracurriculare a făcut ca orizontul de formare și perfecționare al cadrelor didactice să răspundă așteptărilor și nevoilor intregii comunități locale, dar in primul rand elevilor și părinților.

Alături de curriculumul impus, avem un curriculum la decizia școlii, in acord cu dorințele părinților și copiilor, cu cerințele comunității și ale societății actuale.

In contextul pandemiei de Covid 19, au apărut o serie de disfuncții in utilizarea noilor tehnologii in predarea online. Pentru a se putea adapta unui mediu aflat in continuă schimbare, rapidă și imprevizibilă, organizația noastră iși propune să evolueze prin perfecționarea permanentă a variabilelor organizaționale: oameni, tehnologie, mediu școlar etc.

In urma unei analize atent efectuate - de tip SOWT - la nivelul instituției au fost identificate următoarele nevoi ce urmează să fie rezolvate cu ajutorul Acreditării:

 N1 - Necesitatea adaptării și utilizării eficiente a mijloacelor digitale in procesul de predare-invățare-evaluare pentru a crește interesul elevilor in contextul unei invățări mixte, la școală și in online;

N2 - Imbunătățirea formării cadrelor didactice pentru a reuși elaborarea unei strategii de integrare a elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile;

N3 - Gradul redus de conștientizare a efectelor negative ale fenomenului "bullying" in randul eleviilor, părinților și cadrelor didactice și al nivelului de informare al acestora asupra necesității implicării in prevenirea și combaterea acestui fenomen;

N4 - Importanța redusă acordată formării culturii ecologice in școală și in societate, precum și o deprindere redusă a elevilor in privința desfășurării de activități de protejare a mediului;

N5 - Imbunățățirea capacității cadrelor didactice de a indruma elevii in vederea selectării și utilizării unor surse mass-media credibile și inofensive;

N6 - Dezvoltarea unei viziuni și strategii de construire a profilului absolventului și orientarea lui spre o carieră de succes in concordanță cu realitățile și provocările societății de astăzi.

Analiza de nevoi ne-a făcut să conștientizăm că suntem o instituție care iși dorește ca invățarea să fie centrată pe competențe-cheie și pe invațare vizibilă, dar care este la inceputul acestui demers.

Proiectul de Acreditare realizat de LiceulTeoretic Bogdan Vodă din Hălăucești cuprinde și asumă cele patru standarde de calitate ale programului Erasmus+ și anume:

-   Incluziune;

-   Mediu sustenabil și responsabil;

-   Educație digitală;

-   Participarea activă in rețeaua Erasmus.

Nevoile identificate și obiectivele propuse prntru a fi indeplinite prin proiectul de Acreditare ce ar urma să se desfășoare pe o perioadă de patru ani și care ar implica un număr de 32 de cadre didactice din școala noastră sunt in concordanță cu Misiunea (Şcoala noastră - o şcoală pentru comunitate, o şcoală pentru Europa.), Viziunea școlii (Furnizarea unui cadru organizat pentru educaţia copiilor, tinerilor şi adulţilor in vederea integrării pe piaţa locală, naţională şi europeană a muncii, inserţiei sociale, pentru muncă responsabilă aducătoare de plusvaloare, in spiritul toleranţei, multiculturalităţii, pluriconfesionalismului şi a respectului pentru individualitate. Misiunea specifică şcolii noastre se defineşte ca o posibilitate de a le asigura elevilor care o frecventează egalitatea de şanse in plan instructiv şi educaţional) și cu Planul de Dezvoltare Instituțională.

In speranța că munca depusă de echipa de redactare a proiectului de acreditare va avea rezultatul dorit, considerăm că depunerea acestui proiect este o reușită in sine, in condițiile in care membrii echipei au reușit să-și depășească limitele, au fost nevoiți să iasă din zona de confort la nivel profesional și să depună un efort considerabil și susținut intr-o perioadă dificilă, de inceput a anului școlar.


[1] Lansat in 2014, programul Erasmus+ a creat numeroase oportunități de mobilitate și cooperare in domeniul educației, formării, tineretului și sportului. Acesta a oferit participanților competențe și o experiență de valoare și a contribuit la modernizarea  educației, a formării și a locurilor de muncă pentru tineret in intreaga Europă. 

[3] Vezi https://www.erasmusplus.ro/acreditarea-erasmus,  consultat la data de 3.11.2021 ora 19.33.

[4] Ibidem.